Administratiekantoor Breukers

Profiel

Administratiekantoor Breukers is een administratiekantoor dat zich met name richt op de ondernemingen uit het midden- en kleinbedrijf en ZZP'ers.

Met meer dan 20 jaar ervaring binnen het MKB en de accountancy, staat Administratiekantoor Breukers garant voor een goede en persoonlijke dienstverlening.

Diensten

Wij kunnen u van dienst zijn bij verschillende administratieve werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan:

Links

Enkele interessante links treft u aan op deze pagina. De links openen in een nieuw venster.

Privacy

Privacy is erg belangrijk voor u maar ook voor ons. Hoe wij hier mee omgaan leest u in onderstaande secties van de site.

Contact

Vragen? Neem gerust contact met ons op.

ordners

Administratie

Op het gebied van administratie ondersteunen wij bij:

 • het opzetten van de boekhouding
 • het voeren van de gehele boekhouding (eventueel ook bij u op kantoor)
 • het verzorgen van BTW aangiftes
 • de controle van de door u zelf verzorgde administratie
 • crediteuren- en debiteurenbeheer / bewaking
 • het opstellen van de jaarrekening / periodecijfers
 • het wegwerken van achterstanden/ondersteunen in piek-periode


Omdat de administratieve lasten steeds toenemen en de tijd die u hiervoor heeft vaak afneemt, is het ook mogelijk dat ik fungeer als schakel tussen u en uw accountant. Op deze wijze worden uw administratieve lasten verminderd. U bent altijd up-to-date geïnformeerd en u kunt zich dan richten op de wensen van uw klanten en de ontwikkelingen in uw markt.

envelop

Belastingen

Naast de administratie kunnen wij ook de aangiftes inkomstenbelastingen en vennootschapsbelasting verzorgen voor uw bedrijf.

salaris

Loonadministratie

Voor de loonadministratie wordt er nauw samengewerkt met een loonbureau. De lonen worden verwerkt voor een vast bedrag per loonstrook per maand. Ook als u maar 1 werknemer in dient heeft.

De service:

 • 24 uurs service
 • Inrichting op basis van bedrijfsituatie
 • Loonstroken, bruto loonstaten, verzamelloonstaat, betaallijst, overzicht journalisering
 • Onbeperkt aantal mutaties
 • Betaalbestand voor online bankieren
 • Inrichting journaalposten
 • Journaalposten digitaal t.b.v. import financieel softwarepakket
 • Inzenden loonaangifte en verstrekken overzichten
 • Jaaropgave en jaarafsluiting
 • Jaarlijks adviesgesprek
 • Aanlevering gegevens naar wens


Dus GEEN extra kosten voor:

 • Nieuwe werknemers
 • Aanpassingen wetgeving
 • Pensioen inrichting


En verder:

 • Geen opstartkosten
 • Geen minimaal factuurbedrag
 • Geen bedrag per verwerking
 • Geen opzegtermijn


Voor grotere administraties kunnen er contracten worden gesloten met een nog lagere prijsstelling per loonstrook. Dit kan al vanaf 15 werknemers.

Er zijn werkzaamheden die gewenst kunnen zijn en buiten de bovenstaande dienstverlening vallen. Hierbij moet gedacht worden aan het printen, insteken en verzenden van salarisstroken, de communicatie met pensioenfondsen, zover dit niet geautomatiseerd kan worden afgehandeld, en fiscale vraagstukken die niet direct kunnen worden beantwoord. Als ergens extra kosten aan verbonden zijn wordt dit altijd vooraf overlegd.

links

Privacy

PRIVACYVERKLARING

Inleiding

Uw privacy is belangrijk voor ons en wij willen u daarom graag informeren over ons privacy beleid. Onderstaande informatie is van toepassing op:

Administratiekantoor Breukers

Wat doen wij?

Wij verzorgen een breed scala aan (financiële) dienstverlening. Op deze website kunt u daar meer over vinden. Voor het grootste deel van onze werkzaamheden geldt dat wij de (verwerkings)verantwoordelijke zijn. Dit betekent dat wij, uiteraard in overleg met u, het doel en de middelen van de verwerking bepalen. Voor sommige van onze werkzaamheden zijn wij evenwel de verwerker en handelen wij in opdracht van de verantwoordelijke. De verantwoordelijke heeft in dat geval de zeggenschap over de verwerking van de persoonsgegevens. Als wij optreden als verwerker is op deze werkzaamheden onze verwerkersovereenkomst van toepassing.

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens, omdat wij onze diensten anders niet goed kunnen verrichten. Dit betekent ook dat als u geen persoonsgegevens verstrekt, wij onze diensten niet kunnen uitvoeren. Voor ons zijn persoonsgegevens nooit een doel op zichzelf, maar altijd een middel om onze dienstverlening zo goed mogelijk uit te kunnen voeren. Onze verwerking van persoonsgegevens is altijd gebaseerd op één of meerdere van de volgende grondslagen:

• Wij hebben toestemming ontvangen van de betrokken persoon.

• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Deze overeenkomst zal nooit gericht zijn op het verwerken van persoonsgegevens, maar altijd een ander doel hebben.

• De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld de uitvoering van de verschillende belastingwetten).

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Naam (initialen, achternaam)

• Telefoonnummer

• E-mailadres

• Geboortedatum

• Woonplaats

• Gegevens ID-bewijs

• Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé

• Overige persoonsgegevens die actief aan ons worden verstrekt, bijvoorbeeld via akten, correspondentie of telefonisch

Wij kunnen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u verwerken:

• Godsdienst of levensovertuiging (als wij bijvoorbeeld uw giften zien)

• Politieke voorkeur (als wij bijvoorbeeld via uw bankgegevens uw lidmaatschap van een politieke partij zien)

• Lidmaatschap vakbond (als wij bijvoorbeeld de loonadministratie verzorgen)

• Gezondheid (als wij bijvoorbeeld ziektekosten in uw aangifte inkomstenbelasting verwerken)

• Strafrechtelijk verleden.

• Gegevens van personen jonger dan 16 jaar (als wij bijvoorbeeld de gegevens van uw kinderen ontvangen)

• Burgerservicenummer (BSN)

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van zeven jaar, omdat dit de wettelijke bewaarplicht is voor veel financiële en fiscale documenten. Indien de overeenkomst wordt beëindigd dan wel indien u een rechtsgeldig beroep doet op één van uw privacy rechten (zie hieronder) wordt deze bewaartermijn verkort. Indien er andere wetten zijn die een kortere of langere bewaarplicht voorschrijven (bijvoorbeeld inzake personeelsgegevens) dan zal deze afwijkende bewaartermijn worden gehanteerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst dan wel wanneer wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, kunnen wij uw gegevens met derden delen. Te denken valt bijvoorbeeld aan het indienen van een aangifte inkomstenbelasting bij de Belastingdienst of het doorgeven van bepaalde gegevens aan het pensioenfonds. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een goed niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Hoe zit het met de beveiliging van mijn persoonsgegevens?

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens serieus en wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik vragen wij u direct contact met ons op te nemen.

Geen geautomatiseerde besluiten en geen ‘profiling’

Wij nemen geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen voor u of anderen kunnen hebben. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld één van onze medewerkers) naar kijkt. Daarnaast doen wij niet aan het zogenoemde ‘profiling’. Dit is het indelen van mensen in bepaalde groepen om daarmee het gedrag van mensen te voorspellen.

Welke privacy rechten heeft u?

Als betrokkene, degene op wie de persoonsgegevens betrekking hebben, heeft u verschillende rechten die zien op uw privacy. De belangrijkste zijn:

• Het recht op inzage. Dit is uw recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken.

• Het recht op rectificatie en aanvulling. Dit is uw recht om uw persoonsgegevens die wij verwerken te wijzigen.

• Het recht op beperking van de verwerking. Dit is uw recht om minder persoonsgegevens door ons te laten verwerken.

• Het recht op bezwaar. Dit is uw recht om bezwaar te maken op onze verwerking van uw persoonsgegevens.

• Het recht op vergetelheid. Dit is uw recht om door ons ‘vergeten’ te worden, hetgeen betekent dat wij al uw persoonsgegevens wissen.

• Het recht op dataportabiliteit (of gegevensoverdracht). Dit is uw recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere door u genoemde organisatie te sturen.

Voor een nadere toelichting op deze en andere privacy rechten verwijzen wij u graag naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Tot slot willen wij u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft over uw privacy rechten of een specifiek verzoek wilt indienen dan kunt u dat doen via info@administratiekantoor-breukers.nl. U kunt ook telefonisch contact opnemen (06-40227674) of ons een brief sturen (Genovevastraat 8,6005 PC Weert).


links

Cookiebeleid

Ons cookiebeleid geldt voor deze website van Administratiekantoor Breukers

Wij leggen graag uit:
⦁ Wat cookies zijn
⦁ Waarom we ze gebruiken
⦁ Welke cookies we gebruiken
⦁ Hoe u cookies kunt uitschakelen of verwijderen

Wat zijn cookies?
Wij gebruiken cookies op onze website. Deze tijdelijke minibestanden plaatsen we op uw computer, tablet of mobiele telefoon en lezen we uit als als u onze website gebruikt. Met JavaScript maken we websites interactief.

Bij uw eerste bezoek aan de website vragen we via een pop-upmelding of u de cookies accepteert. Een cookie is gekoppeld aan een browser en niet aan een persoon. Daardoor ontvangt u opnieuw de cookiemelding wanneer u een andere browser gebruikt of een ander apparaat, zoals tablet of telefoon.

Waarom gebruiken wij cookies?
Cookies maken onze website gebruiksvriendelijk. U hoeft niet telkens dezelfde informatie in te voeren of te downloaden bij een terugkerend bezoek. Met het inzicht dat de cookies ons geven over bezoekersgedrag, verbeteren wij onze website. Om nog klantvriendelijker te zijn, zetten we ze ook in voor social media.

Welke cookies gebruiken wij?

Functionele (technische) cookies
Deze cookies onthouden uw gebruikersvoorkeuren en zorgen dat de website goed werkt. Gegevens hoef je niet nogmaals in te voeren als de pagina opnieuw laadt. Deze functionele cookies mogen we zonder uw toestemming gebruiken. We plaatsen ze standaard en ze worden niet verwijderd wanneer u de cookies niet accepteert.

Cookiemelding
Wij gebruiken een speciale cookie voor onze cookiemelding. Die onthoudt of u de cookiemelding wel of niet heeft gesloten. Zonder deze cookie kunnen we de melding niet permanent sluiten. Deze cookie verwijderen we na een jaar en de informatie delen we niet met derden.

Analyserende cookies
We verbeteren onze website continu. Dat kan alleen met hulp van onze websitebezoekers. Daarom gebruiken we analyserende cookies. Met deze informatie passen we de website aan voor optimaal gebruikersgemak.

Google Analytics
We gebruiken cookies van Google Analytics om te weten wie onze websites bezoekt en op welke manier. In een overeenkomst met Google maakten we afspraken over de omgang met de verzamelde gegevens. Zo staan we Google niet toe om uw gegevens te delen of te gebruiken voor andere Google-diensten. Wij anonimiseren IP-adressen. Google verwijdert de cookies na maximaal twee jaar. We mogen deze Google Analytics-cookies zonder uw toestemming gebruiken. U herkent ze de namen utma, utmb, utmc, utmv en utmz. Lees meer in het Privacy statement van Google.

Socialmediacookies
Met buttons deelt u eenvoudig informatie of producten van onze website op social media. Om deze buttons te laten werken, gebruiken wij social media cookies. Bijvoorbeeld van Facebook of Twitter. Social media herkennen u op het moment dat u content van onze website wilt delen.

Cookies uitschakelen of verwijderen
Verwijder of schakel onze cookies en JavaScript uit op elk moment. Het kan gebeuren dat onze website daarna niet optimaal functioneert. We hebben per browser op een rijtje gezet hoe u onze cookies uitschakelt of verwijdert:

links

Verwerkersovereenkomst

VERWERKERSOVEREENKOMST ADMINISTRATIEKANTOOR BREUKERS

 1. Algemeen

In deze verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder:

1.1 Algemene voorwaarden: de Algemene voorwaarden van Verwerker, die onverkort van toepassing zijn op iedere afspraak tussen Verwerker en Verantwoordelijke en op welke Algemene voorwaarden deze verwerkersovereenkomst een aanvulling is.

1.2 Verwerker: Administratiekantoor Breukers, kantoorhoudende te Weert aan de Genovevastraat 8.

1.3 Gegevens: de persoonsgegevens zoals omschreven in Annex 1.

1.4 Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Verwerker opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden, eveneens Verantwoordelijke.

1.5 Overeenkomst: elke afspraak tussen Opdrachtgever en Verwerker tot het verrichten van Werkzaamheden door Verwerker en behoeve van de Opdrachtgever, conform het bepaalde in de opdrachtbevestiging.

1.6 Verantwoordelijke: de Opdrachtgever die als natuurlijk persoon of rechtspersoon aan de Verwerker opdracht heeft gegeven tot het verrichten van Werkzaamheden.

1.7 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door Verwerker uit anderen hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging, maar enkel indien en voor zover Verwerker voor de werkzaamheden onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ook daadwerkelijk als verwerker kwalificeert.

2. Toepasselijkheid verwerkers overeenkomst

2.1 Deze verwerkersovereenkomst is van toepassing op alle gegevens die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst met Opdrachtgever door Verwerker worden verwerkt voor Opdrachtgever, alsmede op alle uit de Overeenkomst voor Verwerker voortvloeiende Werkzaamheden en de in dat kader te verwerken gegevens.

2.2 Verantwoordelijke is verantwoordelijk voor de verwerking van de Gegevens betreffende bepaalde categorieën van betrokkenen, zoals omschreven in Annex 1.

2.3 Bij de uitvoering van de Overeenkomst verwerkt Verwerker bepaalde persoonsgegevens voor Verantwoordelijke.

2.4 Dit is een verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), waarin de rechten en verplichtingen ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens schriftelijk is geregeld, waaronder ten aanzien van de beveiliging. Deze verwerkersovereenkomst is ten opzichte van Verantwoordelijke bindend voor Verwerker.

2.5 Deze verwerkersovereenkomst maakt, net als de Algemene voorwaarden van Verwerker, onderdeel uit van de Overeenkomst en alle toekomstige overeenkomsten tussen partijen.

3. Reikwijdte verwerkersovereenkomst

3.1 Met het geven van de opdracht tot het verrichten van Werkzaamheden heeft Verantwoordelijke aan Verwerker de opdracht gegeven om de Gegevens te verwerken namens de Verantwoordelijke op de wijze zoals omschreven in Annex 1 in overeenstemming met de bepalingen van deze verwerkersovereenkomst.

3.2 Verwerker verwerkt de Gegevens uitsluitend in overeenstemming met deze verwerkersovereenkomst, met name met hetgeen is opgenomen in Annex 1. Verwerker bevestigt de Gegevens niet voor andere doeleinden te verwerken.

3.3 De zeggenschap over de Gegevens komt nooit bij Verwerker te rusten.

3.4 De Verantwoordelijke kan additionele, schriftelijke instructies aan Verwerker geven vanwege aanpassingen of wijzigingen in de van toepassing zijnde regelgeving op het gebied van bescherming van persoonsgegevens.

3.5 Verwerker verwerkt de Gegevens enkel in de Europese Economische Ruimte.

4. Geheimhouding

4.1 Verwerker en de personen die in dienst zijn van Verwerker danwel werkzaamheden voor hem verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, verwerken de Gegevens slechts in opdracht van Verantwoordelijke, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen.

4.2 Verwerker en de personen die in dienst zijn van Verwerker danwel werkzaamheden voor hem verrichten, voor zover deze personen toegang hebben tot persoonsgegevens, zijn verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot mededeling verplicht of uit een taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.

5. Geen verdere verstrekking

5.1 Verwerker zal de gegevens niet delen met of verstrekken aan derden, tenzij Verwerker daartoe voorafgaande, schriftelijke toestemming of opdracht heeft verkregen van Verantwoordelijke of op grond van dwingendrechtelijke regelgeving daartoe verplicht is of bij de inschakeling van derden zoals bedoeld in artikel 5.2. Indien Verwerker op grond van dwingendrechtelijke regelgeving verplicht is om de Gegevens te delen met of te verstrekken aan derden, dan zal Verwerker de Verantwoordelijke hierover schriftelijk informeren, tenzij dit niet is toegestaan.

5.2 Verwerker kan derden inschakelen voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken waarover Verwerker niet beschikt. Verantwoordelijke geeft toestemming voor het inschakelen van derden en het eventueel daarbij aan deze derden verstrekken van (persoons)gegevens indien en voor zover dit van belang is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst.

6. Beveiligingsmaatregelen

6.1 Rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, als ook met de aard, de omvang, de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico's voor de rechten en vrijheden van personen, treft Verwerker passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. De beveiligingsmaatregelen die thans zijn genomen, zijn in Annex 2 bepaald.

6.2 Verwerker zorgt voor maatregelen die er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

6.3 De Gegevens worden uitsluitend opgeslagen en verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte.

7. Toezicht op naleving

7.1 Verwerker zal Verantwoordelijke op diens verzoek en voor diens rekening inlichtingen verschaffen over de Verwerking van de Gegevens door Verwerker of Sub-verwerkers. Verwerker zal de gevraagde inlichtingen zo snel mogelijk verstrekken, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen.

7.2 Verantwoordelijke heeft eenmaal per jaar en voor eigen rekening het recht om een door Verantwoordelijke en Verwerker gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke derde een inspectie te laten uitvoeren om te verifiëren of Verwerker de verplichtingen onder de AVG en deze verwerkersovereenkomst nakomt. Verwerker zal daaraan alle redelijkerwijs noodzakelijke medewerking verlenen. Verwerker heeft het recht om haar kosten die gepaard gaan met de inspectie in rekening te brengen bij Verantwoordelijke.

7.3 Verwerker zal in het kader van haar verplichting onder lid 1 van dit artikel aan Verantwoordelijke dan wel een daartoe door Verantwoordelijke ingeschakelde derde in ieder geval:

7.3.1 alle relevante inlichtingen en documenten verstrekken;

7.3.2 toegang verlenen tot alle relevante gebouwen, informatiesystemen en Gegevens.

7.4 Verantwoordelijke en Verwerker zullen zo spoedig mogelijk na het gereedkomen van het rapport met elkaar in overleg treden om de eventuele risico’s en tekortkomingen verder op te pakken. Verwerker zal op kosten van Verantwoordelijke maatregelen nemen om de geconstateerde risico’s en tekortkomingen op een voor Verantwoordelijke acceptabel niveau te brengen respectievelijk op te heffen, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.

8. Datalek

8.1 Zo spoedig mogelijk nadat Verwerker kennis neemt van een incident of datalek dat (mede) betrekking heeft of kan hebben op de Gegevens, stelt Verwerker Verantwoordelijke hiervan op de hoogte via de bij Verwerker bekende contactgegevens van Verantwoordelijke en zal Verwerker informatie verstrekken over: de aard van het incident of de datalek, de getroffen Gegevens, de vastgestelde en verwachte gevolgen van het incident of datalek op de Gegevens en de maatregelen die Verwerker heeft getroffen en zal treffen.

8.2 Verwerker zal Verantwoordelijke ondersteunen bij meldingen aan betrokkenen en/of autoriteiten.

9. Sub-verwerkers

9.1 Verwerker heeft voorafgaande (algemene) toestemming om zijn verplichtingen uit te besteden aan derden. Verwerker draagt er zorg voor dat de sub-verwerker is onderworpen aan deze verwerkersovereenkomst dan wel aan een subverwerkersovereenkomst die soortgelijke verplichtingen bevat als deze verwerkersovereenkomst.

10. Medewerkingsplichten en rechten van betrokkenen

10.1 Verwerker zal Verantwoordelijke op verzoek medewerking verlenen in geval van een klacht, vraag of verzoek van een betrokkene, dan wel onderzoeken of inspecties door de Autoriteit Persoonsgegevens.

10.2 Verwerker zal Verantwoordelijke op diens verzoek en voor diens rekening bijstaan bij het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling.

10.3 Als Verwerker rechtstreeks van een betrokkene een verzoek om inzage, correctie of verwijdering van zijn of haar Gegevens ontvangt, informeert Verwerker Verantwoordelijke binnen vijf werkdagen over de ontvangst van het verzoek. Verwerker voert zo snel mogelijk alle instructies uit die Verantwoordelijke schriftelijk aan Verwerker geeft als gevolg van zodanig verzoek van betrokkene. Verwerker treft de noodzakelijke passende technische en organisatorische maatregelen die nodig zijn om te voldoen aan dergelijke instructies van Verantwoordelijke.

10.4 Indien instructies van Verantwoordelijke aan Verwerker strijd opleveren met enige wettelijke bepalingen omtrent gegevensbescherming, meldt Verwerker dit bij Verantwoordelijke.

11. Duur en beëindiging

11.1 Deze verwerkersovereenkomst is geldig zolang Verwerker de opdracht heeft van Verantwoordelijke om Gegevens te verwerken op grond van de Overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Verwerker. Zolang door Verwerker Werkzaamheden worden verricht ten behoeve van Verantwoordelijke is deze verwerkersovereenkomst op deze relatie van toepassing.

11.2 Indien Verwerker na beëindiging van de Overeenkomst op grond van een wettelijke bewaarplicht bepaalde gegevens en/of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers waarop of waarin zich Gegevens bevinden gedurende een wettelijke termijn moet bewaren, dan zal Verwerker zorgdragen voor de vernietiging van deze gegevens of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers binnen een redelijke termijn na beëindiging van de wettelijke bewaarplicht.

11.3 Bij beëindiging van de Overeenkomst tussen Verantwoordelijke en Verwerker kan Verantwoordelijke binnen twee maanden na beëindiging van de Overeenkomst aan Verwerker verzoeken om alle documenten, computerdisks en andere gegevensdragers, waarop of waarin zich gegevens bevinden, te retourneren aan Verantwoordelijke, voor rekening van Verantwoordelijke. In geval van retournering zal Verwerker de gegevens verstrekken in de vorm zoals bij Verwerker aanwezig. Voor zover de Gegevens zich in een computersysteem bevinden of in een andere vorm waardoor de Gegevens redelijkerwijs niet kunnen worden verstrekt aan Verantwoordelijke, zal Verwerker aan Verantwoordelijke een toegankelijke, leesbare kopie van de Gegevens verstrekken. Na het verstrijken van deze termijn zal Verwerker tot definitieve vernietiging van de Gegevens overgaan, tenzij Verwerker op grond van een wettelijke plicht gehouden is Gegevens op te slaan.

11.4 Onverlet hetgeen voor het overige in dit artikel 11 is bepaald, zal Verwerker na beëindiging van de Overeenkomst geen Gegevens houden noch gebruiken.

11.5 De wijze van vernietiging wordt zo nodig vastgesteld in overleg met Verantwoordelijke. Na vernietiging verstrekt de Verwerker hiervan op verzoek een schriftelijke bevestiging aan de Verantwoordelijke.

12. Nietigheid

12.1 Indien één of meerdere bepalingen uit deze verwerkersovereenkomst nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige voorwaarden volledig van toepassing. Indien enige bepaling van deze verwerkersovereenkomst niet rechtsgeldig is, zullen partijen over de inhoud van een nieuwe bepaling onderhandelen, welke bepaling de inhoud van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderd.

13. Toepasselijk recht en forumkeuze

13.1 Op deze verwerkersovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen in verband met de verwerkersovereenkomst of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter bij de rechtbank Rotterdam.

ANNEX 1 GEGEVENS, DOELEINDEN EN CATEGORIEËN VAN BETROKKENEN

GEGEVENS

De Verantwoordelijke laat de Verwerker de volgende Gegevens door Verwerker verwerken in het kader van de opdracht, waaronder maar niet uitsluitend, kunnen vallen personeelsadministratie, loonadministratie, belastingaangiften, financiële verslaglegging:

(1) Naam (initialen, achternaam)

(2) Telefoonnummer

(3) E-mailadres

(4) Geboortedatum

(5) Woonplaats

(6) Gegevens ID-bewijs

(7) Financiële gegevens, zowel zakelijk als privé

(8) NAW-gegevens en BSN van personeelsleden van Verantwoordelijke

(9) Overige persoonsgegevens die actief worden verstrekt bijvoorbeeld via akten, correspondentie of telefonisch

DOELEINDEN

De werkzaamheden waarvoor bovengenoemde Gegevens mogen worden verwerkt, uitsluitend indien noodzakelijk, zijn in ieder geval:

(1) De werkzaamheden, te beschouwen als de primaire dienstverlening, in het kader waarvan Verantwoordelijke een opdracht heeft verstrekt aan Verwerker;

(2) het onderhoud, waaronder updates en releases, van het door Verwerker dan wel subverwerker aan Verantwoordelijke ter beschikking gestelde systeem;

(3) het gegevens- en technische beheer, ook door een sub-verwerker;

(4) de hosting, ook door een sub-verwerker.

CATEGORIEËN VAN BETROKKENEN

De Gegevens die verwerkt worden betreffende volgende categorieën van betrokkenen:

(1) belastingplichtige natuurlijke personen en hun naaste familieleden;

(2) werknemers;

(3) overige relaties van Opdrachtgever waarvan de persoonsgegevens zich in zijn administratie bevinden.

ANNEX 2 BEVEILIGINGSMAATREGELEN

BEVELIGINGSMAATREGELEN

De Verwerker heeft in ieder geval de volgende beveiligingsmaatregelen getroffen:

- Backup- en herstelprocedures

- Beveiliging van netwerkverbindingen

- Bevoegdheden zijn toegewezen aan een beperkte groep personen die met de uitvoering van de verwerking is belast (inclusief een periodieke controle hierop)

- Encryptie van persoonsgegevens voor bepaalde elektronische overdrachten naar externe partijen

- Geïmplementeerd beveiligingsbeleid (incl. periodieke controle en implementatie van wijzigingen hierop)

- Geheimhoudingsverklaringen in arbeidscontracten

- Indringeralarm

- Logische toegangscontrole door middel van wachtwoorden en/of persoonlijke toegangscodes

- Logging en controle van toegang tot de persoonsgegevens

- Sub-verwerkersovereenkomsten met derden

- Beveiligde opslag van gegevensbestanden

links

Links

Enkele interessante links treft u aan op deze pagina. De links openen in een nieuw venster.

Let op: Administratiekantoor Breukers streeft ernaar steeds correcte en actuele informatie te verschaffen, maar kan er niet voor instaan dat de via de links aangeboden informatie na verloop van tijd of op het moment dat deze internetsite geraadpleegd wordt nog steeds juist, volledig of actueel is, zodat Administratiekantoor Breukers geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de gevolgen van handelen of nalaten op grond van het raadplegen van deze links.

www.belastingdienst.nl

www.kvk.nl

www.uwv.nl

www.exactonline.nl